הזמנת אולמות

יש לפנות לאתי ב02-6265991 או במייל misrad@harova.org

טופס פנייה